Tam Metin

Sunuş Metni


Şefik Taylan AKMAN — Atina Antikitesinde Sınıf Mücadeleleri ve Tiranların Hukuku

Onur ALTINSU — Hans Kelsen’in Genel Hukuk Kuramını ve Demokrasi Anlayışını Birlikte Düşünmek Mümkün müdür?

Engin ARIKAN — Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve Hukuka İtaat Yükümlülüğüne Temkinli Yaklaşan Bir Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm

Nuray AZİZOĞLU — Hukukta Felsefe Neden Gereklidir? Aristoteles Düşüncesinden Hareketle Felsefî Bir Soruşturma

Hasan Ali BAŞARAN — Thomas Hobbes’ta Korku Duygusunun İşlevi

Dolunay ÇÖREK — Yerel Bir Demokrasi Örneği: Alevilikte Musahiplik Kurumu

M. Balkan DEMİRDAL — Yargı Etiği Konusunda Türkiye’deki Güncel Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme

Gözde ERKİN — Vergi Kültürü ve Ahlâkı Kavramına Sosyolojik Bir Bakış

Umut Eren GÖÇMEN — Hayvan Haklarının Kuramsal Temelleri Üzerine Bir Deneme

Ahmet GÜRBÜZ — Soyut ve Somut Bağlamıyla Adalet Kavramı ve Toplumsal Yaşam Açısından Önemi

Altan HEPER — Alman Hukuk Eğitiminde Olay Çözümü, Türk Hukuk Eğitimiyle Karşılaştırılması

Betül KARAGEDİK — Joseph E. Stiglitz ve Küreselleşen Hukuk “Çok Uluslu Şirket Bey Ne Yapıyorsunuz?”

Yusuf KARAKOÇ — Kanunîlik-Yasallık-Hukukîlik Üzerine Düşünceler

Ayşe Nur KAYA — Sadakat Yükümlüsü Kadın: Yargı Kararlarında Ötekileştirilen Kadın Kimliği

Filiz KERESTECİOĞLU — Özgürlükçü Bir Hukuk Yolunda Yurttaşlar ve Hukukçuların Yol ve Yorum Arkadaşlığı

Muharrem KILIÇ — Hukuk-poiétiké: Poiesis Olarak Hukukun Estetik Açığa-Çıkarımı/İfşâsı

Muhammet KOÇAKGÖL — Evgeny Pasukanis’in Hukuk Anlayışına Yönelik Eleştiriler

Yılmaz KURBAN — Boşa Dönen Çark: Vicdan!

Osman ÖZKUL, Yasin ŞAHİN, Ender BÜYÜKÖZKARA — Post-Truth Dönemde Hakikat Anlayışının Dönüşümü

Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY — İdare Hukukunda Manevi Tazminatın Yaptırım Fonksiyonu

Osman SÜMER — Hedefler ile Vasıtalar Arasındaki Uyumsuzluk Bağlamında: “Adalet Mağdurları”

Ali TAŞKIN — Thomas Aquinas’ta Doğal ve Pozitif Hukukun Kaynakları ve Özgünlük Sorunu

Damla UÇAK — Hukuk Aracılığıyla Adalet Mümkün Müdür?

Tam Metin

Sunuş Metni


Nisan Akgül, Güzin İlaysu Belenli, Hazal Altıparmak — Kimyasal Hadım

Burçin Aydoğdu — Kant’ın Hak Öğretisinde Kazanılmış Hak-Doğal Hak Ayrımı

Hasan Ali Başaran — Spinoza’nın Politika Felsefesinde Doğa Durumu-Sivil Durum İlişkisi

Aylin Kılıç Cepdibi — İrade ve Egemenliğin Politik Alana Yansımasının Tiranik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Eda Çakmakkaya — Cezalandırıcı Adalet Anlayışından Onarıcı Adalet Anlayışına: Kuhncu Paradigma Değişiminin Bir Değerlendirmesi

Kurtuluş Tayanç Çalışır — Hapsetme Olgusuna Sistem Dışı Yaklaşım

Berrak Burçin Dilaver — St. Thomas Aquinas: Yeni Bir Dönemin Felsefesini Kurmak

Veysel Dinler — Suç Sayma Teorileri ve Anglosakson Temelli Tartışmalar Üzerine

Muzaffer Dülger — Hukuki Pragmatizm: Pragmatik Hukuki Muhakeme Felsefesi ve Richard Posner

Mehmet Eren Gedikli — Platon’da Devlet-Adalet İlişkisi

Mevlüt Göl — Anayasa Başlangıçlarında Anayasanın Felsefesi ve İdeolojisi

Peyami Safa Gülay — Egemen Özneye Basit Müdahale: Dil Oyunu Neyi Varsayar?

Ahmet Gürbüz — Dinsellik ve İdeoloji Olgusu ya da İslamiyet ve Müslümanlar Bağlamında Din/Dindar ve İdeoloji/İdeolojik Kişilik Dönüşümü

Altan Heper — Felsefe, Hukuk Felsefesi ve Etik Açıdan Kişi, Kısa Bir Giriş

Yasemin Işıktaç — Doğal Hukukta Yeni Bir Perspektif: L. L. Fuller

Yusuf Karakoç — Hukukun Adaleti: Hakkaniyet

Furkan Kararmaz — John Dewey’in Hukuk Felsefesinde ‘Olan’ ve ‘Olması Gereken’

Muharrem Kılıç — Selb’in Ölümü: Post-Travma ve Toplumsal Nekahet Dönemlerinde Hukukun Rolü

Özen Kurtuluş — Güç Piramidinin Hukukun İnandırıcılığı ve Bütünü Temsil İddiasına Etkisi

Rabia Sağlam — Yargıç Merhameti, Reis Bey’in Merhametsizliği

Aydan Ömür Surlu — Tanıma Kuralı: Değerlendirmeler

Mısra Tan — Parrhesia Kavramı Işığında Parti Disiplini ve Milletvekillerinin İfade Özgürlüğü

Engin Topuzkanamış — İktidarsız Hukuka Edebiyat Denir!

Mehmet Turhan — Hans Kelsen’e Göre Adalet

Mehmet Akif Tutumlu — Gerekçe İlkeleri Üzerine Bir Deneme

Mevlüt Uyanık — Türkiye’nin Son 15 Yılında Siyasal ve Sosyal Kimlik Teşekkülü Süreci Analizi: Muhafazakâr Demokrat, “Müslüman Demokrat” ve “Dindar Demokrat” Tasavvurları —Yeni Bir Din Oluşturmanın Gerekliliği

Hümeyra Yılmaz — Hukuki Statüleri Bakımından Türkiye’nin Ezidilere Yönelik Ayrımcı Politikalarına Eleştirel Bir Bakış

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Metin Becermen — Hukuk ve Şiddet İlişkisi Üzerine

İrem Çağlar Gürgey — Rawls’un Aile Yaklaşımının Eleştirisi

Sezgin Çebi — Aristoteles’te Phronesis Kavramı ve Modern Hukukta Muhakeme

Zelal Pelin Doğan — Louis Althusser’de Emek Gücünün Yeniden Üretilmesi ve Hukuk İdeolojisi İlişkisi

Atilla Erdemli — Bir Yüksek Yaşama İlkesi Olarak Fair Play

Hatice Nur Erkızan — Aristoteles, Mutluluğun (Eudaimonia) Yitirilişi ve Günümüz Üzerine

Ahmet Gürbüz — İdeoloji / İdeolojik Kişilik Olgusunun Olumsuzluğu Üzerine

Sercan Gürler — Adalet Muamması ve Michael Kohlhaas’ın Trajik Hikayesi

Altan Heper — Ceza Hukuku ve Hukuk Felsefesi İlişkisi Almanya ve Türkiye Karşılaştırılması

Yasemin Işıktaç — Homo Academicus

Osman Vahdet İşsevenler — ‘Ruhani Alıştırma Olarak Felsefe’ye Örnek: Sokrates Gibi Savunmak

Mehmet Kayhan Mutlu-Yavuz Kahraman — “Namaz – Oruç” ile “Fırsatçı Akıl” İlişkisi

Muharrem Kılıç — Normatif Olgu-Bireysel Hak ve Özgürlükler İlişkisinin Felsefi Bağlamı

Umut Koloş — Leon Petrazycki ve Hukukun Gerçekliği Sorunu: Bir Psikolojik Hukuk Kuramı

Cengiz Otacı — Öngörülebilirlik Bağlamında Ceza Hukuku İçtihatları ve İçtihatların Sağlaması Gereken Hukuki Güvenlik

Mehmet Özbaş — Sokak Çocuklarının Sosyo-Ekonomik Özelliklerine İlişkin Aile Görüşleri

Muttalip Özcan — Aristoteles Felsefesi ve Hukukun Önkabulleri: Akıl, Özgürlük ve Eşitlik

Engin Topuzkanamış — Hukuk, Ahlak ve Meslek Etiği Üstüne

Ceren Tuğlu, Çağatay Şahin — F Tipi Yaşamlar-Ceza İçinde Ceza: İnsan-Tecrit-İzolasyon

Mehmet Turhan — Hans Kelsen’e Göre “Anayasaya Aykırı” Yasa

Mehmet Akif Tutumlu — J. M. Coetzee’nin Barbarları Beklerken Adlı Romanı Bağlamında Yargıcın Baskıya Karşı Direnme Ethosu

Ogün Ürek — Kant’ın ‘Aydınlanma Nedir? Sorununa Yanıt’ Başlıklı Makalesinden Hareketle Hukuka İlişkin Birkaç Sonuç

Elif Çağla Yıldız — Jeremy Bentham’ın İdam Cezasına Yaklaşımı

Mehmet Yüksel — Etik Kodlar, Ahlak ve Hukuk

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Şefik Taylan Akman — Hukuk-Politika İlişkisinin Niteliği Üzerine

Vecdi Aral — Hukuk Nedir?

Müjdat Avcı — Eğitim ve Yabancılaşma İlişkisi

Duygu Hatipoğlu Aydın — Hukuki Çoğulluk ve İktidar

Metin Becermen — Hukuk ve Politika Kıskacında Beden

Sevil Birbilen — Aristoteles’te Etik ve Politika Arasındaki İlişki

Meltem Dikmen Caniklioğlu — Sahte Demokrasiler Çağında Demokrasinin Gerçek Felsefesi

Sabri Çakır — Türkiye’de Evli Kadınlar Ekseninde Evlilik/Aile Algısı ve Boşanma Olgusu

Muzaffer Dülger — Homo Commoditus: Sahip Olmak, Genetik Metalar ve Fikri Mülkiyet

Zeynep Üskül Engin — Toplumsal Ahlak ve Hukukun Kesiştiği Noktada Kadın Sorunsalı

Hatice Nur Erkızan — Demokratik Bir Toplumun Politik Duygusallığının Analizi Üzerine: Nussbaum

Sercan Gürler — Albay Chabert: Hukuk Felsefesi Açısından Bir İnceleme

Koray Güven — Gerald Postema’nın “Ezgi” Modeli ve Hukukta Kıyas Yönteminin Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerinden İncelemesi

H.Serdar Hoş — Hukuki Çoğulluk

Yasemin Işıktaç — İrade Özgürlüğüne Giriş Açısından “Ben İnşası”

Meriç Seyhan Karaca — Perelman’ın Yeni Retorik’inde Evrensel Dinleyici Kitlesinin Rolü

Yusuf Karakoç — Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi

Filiz Kerestecioğlu — Hukuk ve Kibir: Bir Başka Deyişle Hukukçu Kibri

Taşkıner Ketenci — İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki İnsan Kavramının Müphemliği ve Muğlaklığı Üzerine

Muharrem Kılıç — Bilgi-İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi: İktidarın Yasal(l)aşması

Umut Koloş — Foucault ve Hukuk Tartışmalarına Katkı: Dispositif Olarak Hukuk

Thorkild Jacobsen — Antik Mezotopamya’da İlkel Demokrasi (Çev.İsmail Kırlı)

Mustafa Bayram Mısır — Kamu Hukukuna Karşı Devlet: Schmitt’in Siyasi İlahiyat’ı

M. Kayhan Mutlu — Bir Sosyolojik Analiz: Orta Doğu Ülkeleri ve Hukuk-Ekonomi Entegrasyon Problemi

Cengiz Otacı — Hukukta Değişim ve Süreklilik: Töre Saikiyle Öldürme Bağlamında Değerlendirme

Güncel Önkal — Hukuk Nasıl Düşünür? Sosyal Epistemolojinin Hukuksal Gerçekliğe Bakışı

Nadire Özdemir — Hukuki Çoğulluk Kavramı ve Görünümleri: “Roman Hukuku” ve “Aborijin Hukuku”

Ayşegül Sili — Adalet, Hukuk ve Şiddet Arasında Yasalar

Osman Sümer, Güncel Önkal — Onarıcı Adalet Açısından Uzlaşma Mekanizmasının Suç Önleme İşlevi

Elif Tarhan — Hukuk ve Vicdan

Engin Topuzkanamış — Alışkanlık ve Hukuk

Cengiz Mesut Tosun — Toplum Sözleşmelerindeki “Yasacı”

Mehmet Turhan — Anayasanın Yorumlanmasında Felsefi Yaklaşım: Ronald Dworkin’e Göre Anayasanın Ahlaksal Okunuşu

Mehmet Akif Tutumlu — Psikolojik, Metafizik ve Hukuki Bir Fenomen Olarak Hak Kavramı

Mehmet Yüksel — Hukuk Kültürü Kavramına Sosyolojik Bir Bakış

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


F. İrem Çağlar Gürgey — Joseph Raz’ın “Zarar İlkesi” Yaklaşımı

Altan Heper — Kültürlerarası İlişki Bağlamında İnsan Onuru

Yasemin Işıktaç — Dikkat Cehalet Peçesinde Yırtık Var

Verda İrtiş — Çocuk Ceza Adaletini Çifte Şiddet Bağlamında Düşünmek

Talip Kabadayı — Dünya Problemleri Karşısında Hukuk Felsefesi

Erman Kar — Aristoteles’te Adalet ve Erdem Arasındaki İlişki

Meriç Seyhan Karaca — Hukuk, Dil ve Hukuki Belirsizlik

Olcay Karacan — Hukuk Kliniği Çalışmaları Aile İçi Şiddetle Mücadele Bağlamında Türkiye’deki Hukuk Fakültelerinde Alternatif Bir Eğitim Metodu Olabilir mi?

Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu — 1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum – Ortodoks Patrikhanesi

Yusuf Karakoç — Hukuk-Etik İlişkisi

Jale Karakaş — Günümüzdeki Hukukun Denge Arayışı Karşısında Birey ve Toplum

Sevgi Kayak — Türk-İsviçre Borçlar Hukukunun Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Düzenlemesi Üzerinde Tabii Hukuk Akımının Etkisi

Muharrem Kılıç — Adalet-Muhabbet Diyalektiği: Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Tarihi Düşünürlerinden Kınalızâde’nin Adalet Kuramı

Umut Koloş — Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi

Erhan Kuçlu — Evrensel Hukukun Aporia’sı Olarak Kan Davası Problemi

Mustafa Talat Kutlu — Hukuksal Romantizm

M. Kayhan Mutlu — Hukuk Sistemi ve Beyaz Yakalı Suçlar İlişkisi

Cengiz Otacı — Adli Yargı Hakimlerinin Görevde Yükselme Şartlarının (Terfi Sisteminin) Yargı Bağımsızlığına Etkisi

Güncel Önkal, Ayşegül Sılı — Yasaların Toplumsal Kökeni: İthal Dayatmacılık / Yerel Pratikler

Nadire Özdemir, Funda Algın, Deniz Şahin — Avukatlık Mesleği ve Reklam

Türkan Özkan — Özel Hayat Kavramının Soykütüğü

Hasan Sanlı — Platon’un Adalet Tasarımı

Hande Çelik Şahin, Murat Şahin — Küreselleşme, Kapitalizm ve Rekabet Hukuku İlişkisi

Lichun Tian — Çin ́in Konfüçyüsçuluk Kültürü Bağlamında İnsan Hakları Konusunda Sorunlar (Çev. Altan Heper)

Neşet Toku — Klasik ve Modern Devlet

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Şener Aksu — Yaşamalanı – Otorite İlişkisi Açısından Hukuk

Vecdi Aral — Hak ve Hakikatin Birliği

Müjdat Avcı — Töre Kıskacındaki Masumiyet: Çocuk

Gülçin Ayıtgu — Hegel’in Hukuk Felsefesinde “Tarih” ve “İnsan”

Ali Şafak Balı — Hangi ‘İnsan’ın Hakları?

Zehra Gönül Balkır — Hukuk ve Adalet Estetiği Üzerine Bir Deneme

Metin Becermen — Hegel’in Hukuk Görüşü Bağlamında ‘Evrensel Bir Hukuk’un Olabilirliğinin Araştırılması

Hamdi Bravo — Doğal Hakların Kaynağı ve İşlevi

Işıl Bayar Bravo — Thomas Hobbes ve John Locke’un Doğal Hak Anlayışları

Şule Şahin Ceylan — HLA Hart’ın Yaklaşımıyla Hukuk Kavramı

Yasin Ceylan — Anayasanın Değişmez Maddelerine Felsefi Bir Bakış

Sezgin Seymen Çebi — Antik Yunan’da ve Modern Batı Toplumlarında Hukuk ve Bilime Eleştirel Bir Bakış

Gökhan Yavuz Demir — Ertelenmiş Adalet: Hukuk ve Dekonstrüksiyon

Özge Yücel Dericiler — Sosyal Haklara İlişkin Devlet Yükümlülükleri ve Devletin Değişen İşlevi

Abdullah Dinçkol — Avrupa Birliği İlerleme Raporları Denetiminde Değişen Türk Pozitif Hukuku

İbrahim Hakan Dönmez — Köy Romanlarında Yargısal İşleyiş

Zeynep Özlem Üskül Engin — Olan Hukuk-Olmayan Hukuk

Hatice Nur Erkızan — Nussbaum’da Cinsiyet ve Sosyal Adalet Üzerine

Wolfgang Fikentscher — Adalet Duygusu ve Kültürel Adalet Kavramı: Hukuk ve Antropolojiden Görüşler (Çev. Berrak Burçin Dilaver)

Hakan Furtun — Vergi Hukukunda Etik Tutumun Önemi

Haydar Burak Gemalmaz — Sanal Mülkiyet

Charles Noble Gregory — Bentham ve Kodifiyeciler (Çev. Sevda Gültekin Göktolga)

Sevda Gültekin Göktolga, Oğuzhan Göktolga — Postmodern Dönem ve Hukuk

Ahmet Gürbüz — Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Gülriz Uygur — Katılanın Perspektifi Bakımından Hukuk ve Etik İlişkisi

Ertuğrul Uzun — Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yersizliği Üzerine

Yener Ünver — Ceza Hukuku Felsefesi Açısından İnsan Onuru ve Mevzuatımız

Ogün Ürek — İde, Kavram, Olgu Bağlamında Hukuk Kavramı

Başar Yaltı — Yargının Tarafsızlığı Sorunu

Mehtap Yeşilorman — Halkın İradesi Bağlamında Halkoylamaları: Bir Hukuk Sosyolojisi Denemesi

Mustafa Tören Yücel — Suç Mağdurlarının Hakları ve Psikososyal Profilleri

Mehmet Yüksel — Türk Hukukunun Seküler Kaynakları: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e

Ülker Yükselbaba — Kant’ın Ahlak Felsefesinden Habermas’ın Söylem Etiğine Geçiş

Abdulkadir Zorlu — Devlet-Toplum Arasında Hukukun Ruhu

Neval Oğan Balkız — İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması – 21. YY Gerçekliğinde Temel Sorunlar ve Öneriler

Abdullah Dinçkol — Bir Pozitif Hukuk Kaynağı Olarak Avrupa Birliği Hukuk Sistemi

Charles Noble Gregory — Bentham ve Kodifiyeciler (Çev. Secda Gültekin Göktolga)

Hayrettin Ökçesiz — “Freirechtsschule”

Hayrettin Ökçesiz — Hukuka Felsefe Düşünmek

Friedrich Ratzel — Toprak, Toplum ve Devlet (1900) (Çev. Aslı Topukçu)

Victor Shreiber — Felsefe, Kant ve Karar Alma Sistemi (Çev. Ülker Yükselbaba)

Hilmi Şeker — Nesnel Gerekçe Anlayışı ve Bu Anlayışı Tasfiyeye Eğilimli Yargısal Deneyimler

İlker Tepe — Ceza Hukuku Perspektifinde İnternetin Temel Problemleri

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Cihan Osmanoğlu — Ziya Gökalp’in Cemiyet Anlayışı

Cengiz Otacı — Sosyolojinin Osmanlı Hukukunun Romanizasyonuna Etkisi

İlknur Öner — Elazığ ve Tunceli Adli Yardım Büroları Örneklerine Sosyolojik Bir Bakış

H. Birsen Örs — Küresel ve Postmodern Dünyada İdeolojinin Dönüşümü ve Hukuk

Veli Özer Özbek — Hukuk-Etik İlişkisi Çerçevesinde Tıp Alanındaki Eylemlerin Cezalandırılabilirliği

Muhammet Özekes — Adil Yargılanmaya Tehdit: Bilgisiz Hakim ve Avukat

Ahmet Özer — Temel Bir Birleştirici Olarak Hukuk ve Vatandaşlık Konusuna Sosyolojik Bir Bakış

Mehmet Tevfik Özcan — Hukuk Devleti ve İnsan Erdemi

Şennur Özdemir — Hukukta “Minimum Etik” Üzerine Bir Deneme

Şebnem Özkan — Hukuk Felsefesi Işığında Değişen Hukuk Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

Osman Özsoy — Teknolojik Gelişmelerin Tetiklediği Toplumsal Değişmelerin Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkisi

Özgür Sarı, Güncel Önkal — Suç Sosyolojisi, Ceza Felsefesi

İsmail Serin — Hukuk Düşünce Özgürlüğünün Güvencesi Olabilir mi?: Klasik Liberal Görüşün Eleştirisi

Ayşegül Sili — Türkiye’nin Suçlu Kadınları: 2004 TUİK Adalet İstatistikleri Verilerine Göre Türkiye’ deki Kadın Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Özellikleri

Aydan Ömür Surlu — Hart’ta Kurallar Sistemi

Gülçin Süer, Mustafa Tank Şentuna — Felsefi ve Sosyolojik Boyutlarıyla İnsan Hakları Hukukuna İlişkin Ulusalüstü Standartlar Işığında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu

Neşet Toku — Bir Siyasi İdeal Olarak Eşitlik

Engin Topuzkanamış — Norbert Elias ‘ta Medenileşme Süreci ve Disiplin

Cengiz Mesut Tosun — Robert Nozick’in Minimal Devlet ve Adalet Anlayışı

Halil Turan — Ben, Öteki, Yarar ve Adalet

Müslüm Turan — Castoriadis’de “Varlık ya da Kaos”

Mehmet Turhan — Jeremy Waldron’a Göre Siyasal Katılma Hakkı

Mehmet Akif Tutumlu — Yargıcın Tarafsızlığı: Mit mi? İdeoloji mi?

Ahmet Ulvi Türkbağ — Hukuk Sosyolojisindeki Kuramsal Kırılmalar

Mevlüt Uyanık — Adalet Kavramı Merkezinde Eşitlik ve Özgürlük İlişkisinin Felsefi Analiz

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Zeynep Özlem Üskül Engin — Yeni Aile Modelleri ve Cinsel Azınlıkların Aile Kurma Talepleri

Savaş Ergül — Adalet, Hak ve Şiddet Kavramları Üzerinden Hukuku Düşünmek

Hatice Nur Erkızan — Liberal Feminizm Üzerine Tartışmalar

H. Burak Gemalmaz — Manchester City, Kinkladze’nin Emeği, Futbolcunun Yetiştirme Bedeli: İnsan Haklan Hukukunda Vücudun Statüsü Üzerine Spekülasyonlar

Kurtul Gülenç — Hukuk ve Şiddetin “Hayaletimsi” Birlikteliğinin Benjaminci Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme

Ahmet Gürbüz — İnsan Haklarının Filozofik Temelleri

Sercan Gürler — Sokrates’in Savunması ile Kriton Diyaloğunun Hukuka İtaat Yükümlülüğü Açısından Karşılaştırılması

Dilek Hattatoğlu — Emek Hakları, Aktivizm ve Hukuk

Altan Heper — Biyoetikte Hakim Etik Teoriler

Altan Heper — İkinci Dünya Savaşı Sonrası Almanya’da Hukuk Felsefesi

Yasemin Işıktaç — Somut Olayın Normla Bağlantılandırılmasında Karşılaşılan Sorunlar: Örnek Olay, Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Farazi Destek

Meral Işıldak — Stoa Felsefesinin Güçlü Roma Devletinde Gelişmesinin Roma Hukukuna Yansıyan Sonuçları

Talip Kabadayı — Adalet Tasarımları

Nazile Kalaycı — Kamusal Alan Kavramına İlişkin Felsefi Belirlemeler

Yusuf Karakoç — Eleştirel Düşünme ve Hukuk

Eray Karınca — Boşanma Halinde veya Yakın Yaşam Arkadaşlıklarında Kadınların Eş Şiddetinden Korunması Sorunu

Onur Kartal — İktidarın Bireyin Yaşamı Üzerinde Kurduğu Tahakkümde Hukukun Rolü

Dadaşhan Celaleddin Kavas — Kral Yok!

Filiz Kerestecioğlu — Hak mı, İnayet mi? Hak Almak, Hak Vermek, Yardımseverlik ve Kurtarıcılık Üzerine Bir Deneme

Muharrem Kılıç — Hukukta Gaye Problemine Artsüremli Bir Yaklaşım: Şâtıbî ve John Finnis Karşılaştırması

Sibel Kibar — Eşitlik Olmadan Adalet Olur Mu?

Nurten Kiriş — Platon’ da Adalet Tasarımı

Mustafa Kutlu — Hukukun Arkeolojisi

Kayhan Mutlu — Adli Suçlar, Beyaz Yakalı Suçlar Oluşumu ve Hukuk Sistemi

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni

Yasemin Işıktaç — Açış Konuşması

Hayrettin Ökçesiz — Açış Konuşması

Mehmet Durakoğlu — Açış Konuşması


Dilara Ağaoğlu — Müzik ve Hukuk İlişkisi Üzerine

Kasım Akbaş — “Yaldızlı Yakalılar”: Avukat Emeğinin Niteliğine İlişkin Bir Giriş Önerisi

Yıldız Akpolat — Suça “Mahkum” Kadınlar: Erzurum Ceza ve Tutukevinde Bulunan Kadın Mahkumlar Üzerine Yapılmış Nitel Görüşme Uygulaması

Nezahat Altıntaş, Hatice Karaçay Çakmak — Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Ayrımcılık Algısı: Almanya’daki Göçmen Kadınlar Örneği

Hakan Arıkan — Çocukların Durumuna İlişkin Sosyolojik Bir Analiz

Çetin Aşçıoğlu — Yargıç Eğitimi

Ahmet Halûk Atalay — Kelsen ve Hart: Bilinebilir Hukuk

Müjdat Avcı — Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Tutuklu Olarak Bulunan 18 Yaş Altı Çocukların Tutukluluk Süreci ve Suça Yönelmelerinde Etkili Olan Toplumsal Nedenler ve Çözüm Önerileri

Hüseyin Bal — Bir Örf Hukuku Modeli Olarak Düşkünlük Kurumu

Ali Şafak Balı — İdeolojilerin Hukuku mu? Hukuk İdeolojisi mi?

Metin Becermen — Küreselleşen Hukuksuzluk: Tehdit ve Güvenlik (Kavramları) Bağlamında Hukukun Askıya Alınması

Hamdi Bravo — Ceza İnsanlaştırır mı?: Hegel’in ve Nietzsche’nin Yanıtı

Işıl Bayar Bravo — Ahlak mı Hukuku Önceler, Hukuk mu Ahlakı: Hegel’in Yanıtı

A. Campbell — Uluslararası Hukuk ve İlkel Hukuk (Çev. Seda Akay, Zeynep Özkul)

Yasin Ceylan — Hukuk ile Dünya Görüşü Arasındaki İlişki

Sabri Çakır — Türkiye’de Gecekondu Sorunu ve Politikaları

Hande Şahin Çelik — Denizli Açık Cezaevindeki Kadın Suçlulara Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış: Türkiye’deki Kadın Suçluluğunun Sosyo-Ekonomik Nedenleri

Sinan Kadir Çelik, Ali Orhan Tekinsoy — Anayasanın 24. Maddesinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi

Gökhan Yavuz Demir — Edebî Bir Tür Olarak Hukuk

Murat Cem Demir, Asiye Aka — Bourdieu’nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak

İsmail H. Demirdöven — Aristoteles ve Hukuk

Abdullah Dinçkol — Teknoloji ve Hukuk

M. Zeki Duman, Sultan Yetkin — Türkiye’de Laiklik Sorununun Siyasal Temelleri

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Csaba Varga — Macaristan’da Hukuk Felsefesi Öğretiminin Felsefesi (Çev. Kasım Akbaş)

Imer B. Flores — (Hukuk Eğitiminde) Hukuk Felsefesi İçin Savaşım: Yöntem ve Sorunlar (Çev. Öykü Didem Aydın)

Brian Burge-Hendrix — Hukukun Zorunlu Eğitsel İşlevi Üzerine (Çev. Saim Üye)

Lester Mazor — Küçük Bir Hukuk Felsefesi Kongresi: Temsili Rol Oynama Yoluyla Hukuk Felsefesi Öğretmek (Çev. Saim Üye)

Vladimir Lobovikov — Doğal Hukukta Cebir: Doğal Hukuk Tarzında Hukuksal Muhakemenin Matematiksel Simulasyonu­ Bilgisayar Takviyeli Yasa Hazırlama ve Hukuk Eğitimine Dair Bir Başlangıç (Çev. Çiğdem Sever)

Luis Antonio Cunha Ribeiro — Bazı Hukuk Felsefesi Konularının Öğretilmesi İçin Etkin Bir Strateji Olarak Sinema (Çev. Saim Üye)

Hayrettin Ökçesiz — Kolokyum Açış Konuşması

Vecdi Aral — Eğitim ve Hukuk Eğitimi

Adnan Güriz — Ankara Hukuk Fakültesi ve Hukuk Felsefesi Öğretimi

Yasemin Işıktaç — Çağdaş Gelişmelerin Yarattığı Farklılaşmaların Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolojisi Derslerine Etkileri

Ahmet Gürbüz — Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi

Z. Gönül Balkır — Hukuk Bilim Felsefesi

Ahmet Ulvi Türkbağ — Uluslararası ve Ulusal Başlıca Sorunlar Bağlamında Hukuk Felsefesinin Felsefesi

Ali Şafak Balı — Hukuk Öğretiminde Test Sınavı

Ahmet Halûk Atalay — Öğretim Hedefleri Bakımından Hukuk Felsefesi İle Hukuk Genel Kuramı İlişkileri

Şebnem Özkan — Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisinin Stratejik Önemi: Pozitif Hukukun İdeal Hukuka Yöneliminde Sorunlar

Gülriz Uygur — Hukuk Eğiminde Geliştirilmesi Gereken Yetiler, Hukuk Felsefesi Öğretimi ve Alternatif Metotlar

D. Celaleddin Kavas — Türkiye’deki Hukuk Sosyolojisi Teorilerinde Weber

Kasım Akbaş — Ders Kitaplarındaki Hukuk Sosyolojisi

Gökçe Çataloluk — “Hukuk Felsefesi Pratiği” Hukuk Felsefesi Dersinin Ana Derse Ek Çalışmalarla Desteklenmesi Deneyimi Üzerine

Eric Hilgendorf — İki Arada Bir Derede Argümantasyon Teorisi (Çev. Altan Heper)

Ronald Dworkin — Şüphe Ölümcül Olursa (Çev. Altan Heper)

Nezahat Doğan Demiray — Dernek Özgürlüğü ve Sivil Toplumda “Uygunluk” Kriteri

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Vecdi Aral — Eğitim ve Hukuk Eğitimi

A. Kadir Çüçen — İnsan Hakları Eğitiminde Felsefe Eğitiminin Gerekliliği

Çetin Aşçıoğlu — Yargıç Etiğinin Önemi ve Eğitimi

Hayrettin Ökçesiz — Düşman Ceza Hukuku Düşüncesine Eleştirel Bir Bakış – II

Yasemin Işıktaç — Sözleşme Kavramı Açısından Dayanışma-Hınç (Ressentiment) Karşılaştırması

Mustafa Kutlu — Yargı Nerede?

Bahir Güneş Türközer — Sosyolojik Hukuk Düşüncesinin Oluşum Süreci

Gökçe Çataloluk — Hukuk ve Siyasetin Kesişim Alanı Olarak Avrupa Birliği

Ali Şafak Balı — Hukukun Meşruluğu

R. Cengiz Derdiman — Kamu Düzenini Etkileyen Sonuçları Açısından Türkiye’de Kolluk Yetkililerinin Hukuksal Durumu

Sinan Kadir Çelik — Adalet ve Kanun Arasında: Savaş Etik Olarak Temellendirilebilir mi?

Muharrem Kılıç — Aristo Şârihi İbn Rüşd’ün Hukuk ve Siyaset Felsefesi

Hatice Nur Erkızan — Aristoteles’te Adaletin ve Mutluluğun Ontolojisi Üzerine (1)

Esra Çağrı — Aristoteles ve Doğal Haklar Üzerine Bir Çalışma

Sercan Gürler — Çağdaş Ahlak Kuramlarının Hukuk Felsefesine Yansımasına Örnek Olarak Lawrence Solum’un “Erdem Ahlakına Dayalı Hukuk Kuramı”

Hamdi Bravo — Locke’ta ve Hegel’de Mülkiyet Kavramı

Barış Mutlu — Hegel’in Politika Felsefesinde Devlet-Birey İlişkisi ve Hakiki Bir Birey Olma Yolunda Hukukun İşlevi

Mehmet Tevfik Özcan — Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti

Zeynep Özlem Üsküf Engin — Yüzyılımızın Postnıodern Bireyi ve Baudrillard’ın Birey Anlayışı

Kemal Şahin — Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı: Tartışmalar ve Sorunlar

Elif Kuş — Farklı Hukuk Anlayışları ve Adalete İlişkin Ortak Görüşler

Rabia Sağlam — Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Vicdani Ret

Selen Özel — Bir Boşvermişliğin Tarihi ve Genel Olarak Sakatlığa Dayanan Olumsuz Ayrımcılık

Yusuf Karakoç — Yargı Kararlarının Dili ve Gerekçesi

Veli Özer Özbek — Ceza Muhakemesinde Hakimin Vicdani Kanaati

Altan Heper — Hukuki Argümentasyon Teorisi

İsmail H. Demirdöven — Meslek Olarak Hukuk ve Etik

Işıl Bayar Bravo — Aristoteles’in Adalet Anlayışı: Mesotes Öğretisi

Aylin Toman — Yeni Aristotelesçi Bakış Açısıyla İyi Bir Yaşamda Dağıtıcı Adalet ve Eşitlik İlkesinin Belirlenimi Üzerine

Ahmet Ulvi Türkbağ — Hart-Dworkin Tartışmasının Ana Hatları

Gülriz Uygur — Nötr İlkeler ve Hukuk

Ertuğrul Uzun — Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak

Kasım Akbaş — Hukuk Eleştirisi ve Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Gündemi

Serkan Gölbaşı — Linç: Politika mı, Kültür mü?

Eylem Ümit — Mekan ve İmkan: Hukuk Sosyolojisinde Bir Saha Uygulamasının Yol Haritası

Mustafa Kemal Efe, Şengül Yaman Efe — “Güldünya Tören Olayı”nın Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet Turhan, Nur Uluşahin — lsaiah Berlin’in Liberalizmi ve Değerlerin Plüralizmi

Neşet Toku — Liberal Demokrasilerde Kültürel Çoğulculuk, Kamusal Alan ve Hukuk Sorunsalı

Naci İspir — Demokrasinin Maksimizasyonu Ekseninde C. B. MacPherson’un Utilitarizm Eleştirisi

Halil Turan — Doğa, İnsan ve Yasa: Thomas Hobbes

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Csaba Varga — Hukukta Kuram ve Uygulama: Hukuk Tekniğinin Sihirli İşlevi (Çev. Hüseyin Öntaş)

Giorgio Del Vecchio — Adalet ve Hukuk (Çev. Ş. T.)

Roger Bonnard — Tabii Hukuk ve Pozitif Hukuk (Çev. Mehmet Ali Aybar)

Muvaffak Akbay — Kelsen’in Hukuk ve Devlet Teorisi (Çev. Hüseyin Öntaş)

Hans Kelsen — Saf Hukuk Kuramı Nedir? (Çev. Kasım Akbaş)

Hans Kelsen — Norm ve Değer (Çev. Kasım Akbaş)

Yasemin Işıktaç — Kadın Mağduriyeti Mağdur Olarak Kadının Hukuksal Konumu

Kasım Akbaş — İdeoloji Olarak Hukuk

Türkan Yalçın Sancar — Ceza Hukuku-Politika İlişkisi ve TCK’nın 301. Maddesi Bağlamında Düşünce Özgürlüğü Sorunu

Ülkü Halatçı — Hukuk, Politika ve Adalet İlişkisinin Yassıada Davası Örneğinde İncelenmesi

Ahmet Gürbüz — Yargılamada Nesnelliğin Psikolojik ve İnançsal Boyutu

Fazıl Hüsnü Erdem — 1982 Anayasasının Serüveni

Neval Oğan Balkız — Minimum Geçerlilik Koşulu, Partikülarist Yaklaşımlar ve İnsan Haklarının Evrenselliği

Bahir Güneş Türközer — Sınırlanmış Bireyin Sonsuzluk Özlemi

Hüseyin Murat Işık — Modernite ve Postmodernite Bağlamında Farklılıklar

Müslüm Turan — Bürokratik ya da Teknikleştirilmiş Toplum Tasarısı

Dadaşhan Celalettin Kavas — Hukuk Çatışması Kavramı, Sorun ve Çözüm Önerileri

Antony T. Kronman — Hukuk ve Sözleşme: Sözleşme Hukuku ve Dağıtıcı Adalet (Çev. Sevtap Metin)

Hüseyin Öntaş — Hukuk ve Edebiyat Çalışmaları Çerçevesinde İncelenebilecek Bir Geçmişle Hesaplaşma Çabası Olarak Şili’den Bir Örnek: Ölüm ve Kız

Abdurrahman Saygılı — Çevresel Terörizm

Hayrettin Ökçesiz — Hukuk ve Bilimi

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Cahit Can — Hukuk ve Matematik

Cemal Bâli Akal — Spinoza’nın Şair Dışkimlikleri: Walt Whitman ve Fernando Pessoa

Hüseyin Öntaş — “Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru” Ekseninde Edebiyatın Hukuk Bilincine Etkilerinin İncelenmesi Denemesi veya Her İhtimale Karşı Sanvai, Sansanvai, Semangelof!

İoanna Kuçuradi — Etik İlkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan Hakları

Yasin Ceylan — İnsan Hakları ve İnsanüstü Değerler

A. Kadir Çüçen — Felsefi Açıdan İnsan Haklarının Evrenselliği Sorunsalı

Neval Oğan Balkız — Hukuk Doğmatiği Çerçevesinde İnsan Haklarını Tanımlama ve Kavramı Temellendirme Sorunu – (Epistemolojik ve Aksiyolojik Bir Yaklaşım Denemesi)

Afşar Timuçin — Hukuk ve Adalet Karşıtlığı

Erdoğan Yıldırım — Adaletin Kurgu Sökümü ve Günümüzdeki Siyasi Anlamı

Erkut Sezgin — Hukuk Kurallarının Temeli, ya da “Adalet Duyarlığı”/ “Vicdan” Üzerine

Ali Osman Gündoğan — Ütopik Suçlar

Veli Özer Özbek — 21. Yüzyılda Ceza Adaleti

Cem Şafak Çukur — Kültürel Dinamikler Bakımından Süreçsel Adaletin Adalet İlke ve Mekanizmalarına Yansıması

Doğan Özlem — Neoliberalizm ve Adaleti

Nesrin Kale — Platon’ dan Günümüze Adalet Kavramı

Hatice Nur Erkızan — Yeni Aristotelesçi Sosyal Adalet Kuramı: Bir Yeni Liberalizm Eleştirisi

Kaan H. Ökten — Nikomakhos’a Etik Beşinci Kitapta “Adalet” ve “Adaletsizlik” Kavramları

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Hayrettin Ökçesiz — Devlet ve “Gerekçe”si

Hilmi Şeker — Strazburg Yargı Kararlarında Doğru, Haklı, Yasal ve Makul Gerekçe Biçimleri

Klaus Adomeit — Hukuki Yöntem (Çev. Altan Heper)

Adil Bingöl — Hukuk Devleti Açısından Yasaların Metrukiyeti Uygulanmazlığı ve Uygulanamazlığı Sorunu

Hüseyin Öntaş — Edebiyat ve Hukuk

Muharrem Kılıç — Hukukun Kökeni Sorunsalına Rasyonalist-Doğal Hukuksal Bir Bakış: Ebu Hanife – Aşkın Değerler ve İdeler ile Pozitif Hukuk Arasındaki İlişkinin Evrensel Niteliği

Mustafa Koçak — Düşünce Açıklama ve Yayma Özgürlüğünün Bir Sınırlama Nedeni Olarak “Cumhuriyetin Nitelikleri”

Jale Karakaş — Hukuki Pozitivizmde Norm Üretme Sürecinde Ortaya Çıkan Epistemolojik Problemler

Yasemin Işıktaç — Türk Hukuk Devriminin Felsefesi

Hayrettin Ökçesiz — Hukuk Kültürünün Yapısını “Nomos-Physis” (Toplum-Kültür-Doğa) Çevresinde Yedi Üçüzlü Bir Kurguyla Açıklama Şemasında Egemenliğin İrdelenmesi

Hayrettin Ökçesiz — Hukuk Devletinde Direnme Hakkı

V. O. Lobovikov — Ödev Kiplerini “Bir Yatırım” Sabiti Kullanılarak Gerçel Olanlara İndirgeme ile İlgili Yeni (Andersoncı-Olmayan) Yaklaşım Hakkında (Çev. Ayşegül Çakal)

Michael Giudice — Terörle Mücadele Yasasını Anlamak (Çev. Ayşegül Çakal)

Wojciech Zelaniec — Yapıcı Kuralların Anlamı Üzerine (Çev. Ayşegül Çakal)

Gogilaşvili Otar — Doğal ve İradi Hukuk Arasındaki İlişki (Çev. Ahmet Açan)

Pozdnyakov Viktar Petroviç — Yöntemsel Problemlerin lşığında Rus Liberalizminin Hukuk Felsefesi (Çev. Ahmet Açan)

Shevtsov Sergiy — Ortodoks Ülkelerinde Hukuk Duygusunun Doğuş Süreci (Çev. Gülriz Uygur)

Vincent Luizzi — Cezalandırmaya ve Cezalandırmanın Faydacı ve Ödetmeci Rakiplerine İlişkin “Yeni Denge” Yaklaşımı (Çev. Gülriz Uygur)

Vera D. Shuverova — Rusya Federasyonu Üyelerinin Haklarına İlişkin Problemler (Çev. Gülriz Uygur)

Constantin Despotopoulos — Politik Toplumun Ahlaki Varlık Nedeni (Çev. Gaye Çankaya)

Kemal Başlar — Uluslararası Hukuk ve Gelecek Nesiller

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni

Doğan Özlem — Açış Konuşması


Şerif Mardin — Tabii Hukuk, Batı Toplumu ve Bizler

Adnan Güriz — Adalet Kavramı Üzerine

Vehbi Hacıkadiroğlu — Adalet

Hüseyin Hatemi — Adalet Kavramının İçeriği ve Mutlaklık ve Değişmezliği

Zeynep Direk — Levinas’ta Adalet Kavramı

Necdet Subaşı — Adalet Kaybı

Nesrin Kale — Hukukun Adalete Uygunluğu

Solmaz Zelyut Hünler — Adaletin Muadili Nedir?

Şahabettin Yalçın — Adaletin Felsefi Temelleri

Ali Osman Gündoğan — Hak ve Adalet

Ahmet Ulvi Türkbağ — Haklar, Hakkaniyet, Bütünlük ve Adalet: Dworkin’in Adalet Perspektifi

Erdoğan Yıldırım, Hasan Ünal Nalbantoğlu — Adaletin Kurgu Sökümü Yapılabilir mi? Derrida’nın Bir Savı Üzerine Çeşitlemeler

Yasin Ceylan — Adalet ve Dinamizm

Rahmi Karakuş — Türk Düşüncesinin Adalet Kavrayışında Devamlılık Farabi ve Kınalızade Ali Efendi’de Adalet

Murat Erten — Gazzali ve Mevlana’da Adalet Kavramı

Süleyman Seyfi Öğün — Adalet Dağıtımının Tarihsel-Kültürel Kırılma Noktalarına Dair Bir Değerlendirme

Ayşe Durakbaşa — Yurttaşlığın Cinsiyeti: Demokrasi ve Farklılık

Erol Kuyurtar — Haklar

Betül Çotuksöken — Dış Dünya-Düşünme-Dil İlişkisinde Adalet

Hatice Nur Erkızan — Adalet ve İyi Üzerine: Adalet İyiden Bağımsız Olabilir mi?

Abdullah Dinçkol — Hakimin Takdir Yetkisinin Kullanılması Sürecinde Hakkaniyet

Mustafa Günay — Adalet, Küreselleşme ve Tarihsellik

Doğan Özlem — Adalet ve Görevlilik

Hüsamettin Çetinkaya — İnsan Hakları Politikası

Nebil Reyhani — Kant’ın “Ebedı Barış Üzerine” Adlı Yazısında İroni

Güçlü Ateşoğlu — Etik Hukuk İlişkisinde Adalet ve Özgürlük

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Selâhattin Keyman — Hukuk Felsefesinin Konusu

Harun Tepe — Hukuk Felsefesi: Hukuk mudur Felsefe mi?

Vecdi Aral — Hukuku Bilim Yapan Nedir?

Vehbi Hacıkadiroğlu — Suç ve Ceza

Hayrettin Ökçesiz — Düşüncenin Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

Zühtü Arslan — Devletin Hukuku, Hukuk Devleti ve Özgürlük Sarkacı

Mevlüt Uyanık — Sivil İtaatsizlik Kavramı Bağlamında Bir Okuma: İslam Hukuk Felsefesinin Teşekkülünde Ebu Hanife’nin Yeri

Mustafa Koçak — Eski Yunan-Latin Siyasal Yazınında İbn Haldun’un “Mukaddime”sinde Görülen Döngüsel Süreçler Üzerine Düşünceler

Murat Erten — Hukuk, Adalet ve Hukuk Uygulaması Üzerine

Mustafa Tören Yücel — Adli Sistemde Kavramsal Modeller

Çetin Aşçıoğlu — Özel (Medeni) Hukuk Yargılamasında Yargıç ve Avukatın Etkinliği

Murat Yüksel — Mukayeseli Hukuk Üzerine Bir İnceleme

Ahmet İnam — Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bazı Boyutlar

Sabrü Büyükdevenci — Postmodern Yolsuzluk

Hüseyin Batuhan — Yolsuzlukla Savaşım’da Eğitimin Rolü

Betül Çotuksöken — Yolsuzluk Sorununa Felsefi Bir Bakış

A. Ümit Berkman — Rüşvet ve Bürokrasi: İlişkilerin Niteliği ve İlgili Etmenler

Ersin Kalaycıoğlu — Siyasal Sistemde Yolsuzluğun Ekonomi Politik ve Kültürel Kökenleri: Türkiye Örneği

Bozkurt Güvenç — “Temiz Toplum” Arayışı 97

Coşkun Can Aktan — Yolsuzluklar Üzerine Bazı Gerçekler ve Yolsuzluklarla Mücadele Yolları

Orhan Şener — Rüşvete Karşı Servet Vergilemesi

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni

Ülker Gürkan — Açış Konuşması

Kurt Scharf — Açış Konuşması

Hayrettin Ökçesiz — Açış Konuşması


Dieter Strempel — Federal Almanya’da Yargının Yapısal Analizi Çerçevesinde Yapılan Araştırmalar Örneğinde Görgül Hukuk Araştırmasının Hukuk Devletindeki Hukuk Politikası ve Hukuk Dogmatiği Açısından Önemi (Çev. Füsun Uyanış)

Hubert Rottleuthner — Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Devleti (Çev. Füsun Uyanış)

Niyazi Öktem — Türkiye’de Hukuk Devleti ve Lâiklik: Sosyolojik Bir Bakış

Yılmaz Aliefendioğlu — Türk Anayasa Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Anlayışı

Altan Heper — Alman Anayasa Mahkemesinin Hukuk Devleti Anlayışı

Abdullah Dinçkol — Hukuk Devleti İlkesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Uygulaması

Hayrettin Ökçesiz — Hukuk Devleti Olgusu

Ahmet Halûk Atalay — Türkiye’de Hukuksal Olgu Araştırması

Bakır Çağlar — Hukuk Devletinde Gündelik Hayatın Estetiği

Ülker Gürkan — Hukuk Devletinde Kadın Hakları ve Türkiye’deki Uygulaması

Sami Selçuk — Türk Hukuk Devletinde Sanığın Savunma Hakkı ve Uygulaması

Yasemin Işıktaç — Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye’de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimi: Uygulama Esasları

Mustafa Tören Yücel — Ceza Yargılaması Gerçeği: Psiko-Sosyo-Jüridik Açıdan Yargılamanın Paradoksal Öznelliği, Makul Süre ve Segmentli Duruşma

Peter Gilles — Hukuk Devleti için Hukuksal Olgular Araştırması – Hukuksal Olgular Araştırmasına Karşı Hukuk Devleti: Alman Bakış Açısından Sempozyum Konusuna İlişkin Düşünceler (Çev. Füsun Uyanış)


Genel Tartışma

Forum: Hukuk Devleti Evrensel midir?

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Gustav Radbruch — Beş Dakika Hukuk Felsefesi (Çev. Hayrettin Ökçesiz)

Ralf Dreier — Hukuk Kavramı (Çev. Altan Heper)

Ernst Joachim Lampe — Hukukun Kavram ve Gelişmesi (Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ)

Vehbi Hacıkadiroğlu — Kuramlar ve Adalet

Ralf Dreier — Nesnenin Doğuşu (Çev. Hayrettin Ökçesiz)

Hilmi Yavuz — Marx, Hukuk, Etik

Ahmet Ulvi Türkbağ — Immaunuel Kant’ta Özgürlük, Ahlak, Hukuk ve Devlet

Yasemin Işıktaç — Hukukun Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynaklar Kavramına Etkisi

Hayrettin Ökçesiz — Niklas Luhmann’ın Sistem Kuramında Adalet Kavramı

Mehmet Turan — Anayasalcılık ve Kuvvetler Ayrılığı Kuramı

Ahmet Halûk Atalay — Uluslararası Hukuku Vareden Tarihsel Dönüşüm Kesiti: 1492 – 1648

Hans Haferkamp — Normların Oluşumu ve Gelişimi (Çev. Korkut Kanadoğlu)

Roland Maspetiol — Hukuk Güvencesi ve Toplumsal Dinamizm (Çev. Tuğba Ballıgil)

Mehmet Tevfik Özcan — Etik Değerlendirme ve Sosyo-Etik Grup Yargısı

Abdullah Dinçkol — Hâkimin Karar Verme Sürecinden Temel İlkeler

Branimir Luksic — İdeoloji Olarak İlerleme (Çev. G. Engin Şimşek)

Zeynep Özlem Üskül — Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bibliyografyası

Tam Metin

Editör(ler) — Giriş ve Takdim Metni


Arthur Kaufmann — Hukuk Felsefesi, Hukuk Kuramı, Hukuk Dogmatiği (Çev. Hayrettin Ökçesiz)

Michel Villey — Hukuk Bilimi ile Hukuk Felsefesinin İlişkileri (Çev. Tuğba Ballıgil)

Paul Amselek — Norm ve Yasa (Çev. Tuğba Ballıgil)

Gérard Timsit — Matematik ve Hukuk (Çev. Tuğba Ballıgil)

Chaïm Perelman — Yeniden Soruşturulan Adalet (Çev. Murat Önderman)

Kenneth I. Winston — Adalet ve Kurallar: Bir Eleştiri (Çev. Murat Önderman)

Lyndall Lorna Tammelo — Adaletin Özü Olarak Eşitlik (Çev. Murat Önderman)

Roberto Mangabeira Unger — İzonomi ve Adalet (Çev. Murat Önderman)

Thomas H. Morawetz — Cezalandırmacılık ve Adalet (Çev. Abdullah Dinçkol)

Jean Carbonnier — Kuramsal Hukuk Sosyolojisinin Temel Varsayımları (Çev. Ahmet Halûk Atalay)

A. R. Raddcliffe – Brown — Toplumsal Yapı (Çev. Mehmet Tevfik Özcan)

A. R. Raddcliffe – Brown — Toplumsal Yaptırımlar (Çev. Mehmet Tevfik Özcan)

A. R. Raddcliffe – Brown — İlkel Hukuk (Çev. Mehmet Tevfik Özcan)